Grunnforsikring

Når du melder deg inn i Forskerforbundet blir du automatisk med i grunnforsikringen såfremt du ikke har reservert deg. Forsikringen består av en livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdomsforsikring og ulykkesforsikring. Har du familie så er den også dekket av ulykkesforsikringen.

obligatorisk - familie.jpg

Livsforsikring

6 G (744 168) utbetales til dine etterlatte dersom du faller fra. Forsikringen gjelder i hele verden i arbeid og fritid, ut det året du fyller 67. 

Uføreforsikring

Gir rett til en engangsutbetaling dersom du blir minst  40 % varig ufør før utgangen av det året du fyller 60. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter får innvilget arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder. Forsikringssummen er 4,8 G (595 334) . Beløpet trappes ned med 0,12 G for hvert år etter fylte 25 år. 

Kritisk sykdom

Forsikringssummen på 1 G (124 028) utbetales etter du har fått stilt diagnose for en av de sykdommene som forsikringen dekker. Dette er noen av sykdommene som omfattes: 

  • MS
  • Kreft
  • Hjerneslag
  • Hjerteinfarkt
  • Hjernesvulst
  • Angioplastikk

Du er dekket ut det året du fyller 67. 

Forsikringen kan også gi erstatning dersom forsikrede har fått utført operasjon, inkludert angioplastikk for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertes kransearterier, eller åpen hjerteoperasjon for å sette inn en ny hjerteklaff.

Det er en forutsetning for utbetaling av erstatning at du er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste.

Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Blir du 100 % varig medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen.

Gjelder ut det året forsikrede fyller 67 år. Barn er medforsikret ut det året de fyller 21 år.

Forsikringsum ved 100 % invalitditet

Enslig medlem 45 G
Medlem med ektefelle/ samboer 22,5 G
Medlem med ektefelle/ samboer/ barn* 15 G
Medlem med barn* 22,5 G

* Gjelder per barn

Disse forsikringene har du inkludert i medlemsskapet ditt for kun kr 198 per måned.

Ett års meldefrist

Husk at det er ett års meldefrist for å få utbetaling. Det vil si at du må informere forsikringskontoret om sykdommen eller skaden senest ett år etter at skaden har oppstått eller diagnosen er stilt, for å få utbetaling.

Spørsmål og svar